نوروز 96

100 نکته ترکیبی و کلیدی از گوارش و تنفس

گوارش و تنفسدانش آموزان عزیز رشته تجربی

در فایل پیوست 100 نکته ترکیبی و کلیدی از گوارش و تنفس ضمیمه شده است.

نویسنده: شهرام شاه محمدی

فایل های ضمیمه
گراف ها و کاربردهای آن از گسسته
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : حسین تباره