برگه‌ی نظرخواهی، گوید سخن فراوان

پس صبح آزمون برگه‌ی نظرخواهی آزمون را جدی‌تر و با دقت بیش‌تری مطالعه کن تا پیروزی را از آن خود سازی.

گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم                            پندت دهم فراوان، من یار پند دانم

مشاورِ بی‌صدا و بی‌زبان صبح آزمون را دریاب، دوستی پر از پند و پر از اطلاعات که بدون هیچ مزاحمت و هیچ چشم‌داشتی اطلاعاتش را در اختیارت می‌‌گذارد و تنها چیزی که انتظار دارد، صبوری و حوصله‌ی توست که با دقت آن را بخوانی و اطلاعاتی را که برای هفته‌های پیش رو احتیاج داری از آن استخراج کنی و از نکات مشاوره‌ای که فکر می‌کند در ادامه‌ی مسیر به تو کمک خواهد کرد بهره‌مند شوی. 

پس از آن‌که از آن بهره‌مند شدی آن را با خود به منزل ببری تا پدر و مادر هم بتوانند از آن استفاده کنند و آن‌ها نیز با آن اطلاعات کمک‌رسان تو شوند و تیمی که در راستای پیروزی در میدان رقابت مبارزه می‌کنند قدرمندتر پیش برود. 

پس صبح آزمون برگه‌ی نظرخواهی آزمون را جدی‌تر و با دقت بیش‌تری مطالعه کن تا پیروزی را از آن خود سازی.