ماه مهربان تمام شد اما قانون‌هایش نه

درست است که ماه مهر هم خداحافظی‌گویان رفت اما اگر می‌خواهیم پیروز میدان رقابت باشیم باید قوانینش را مانند روزهای اول انجام دهیم؛ قوانینی مانند خواندن درس هر روز در همان روز.درست است که ماه مهر هم خداحافظی‌گویان رفت اما اگر می‌خواهیم پیروز میدان رقابت باشیم باید قوانینش را مانند روزهای اول انجام دهیم؛ قوانینی مانند خواندن درس هر روز در همان روز.  نبابد اجازه دهیم که با سنگین و حجیم شدن مطالب درسی، این قانون به فراموشی سپرده شود و انجام نشود، بلکه باید با تلاش و جدیت بیش‌تر هر روز درس همان روز را بخوانیم.

قانون بعدی شور و شعف و داشتن انگیزه است. باید روزهای دیگر سال تحصیلی را مانند روزهای آغازین ماه مهربان، باانگیزه و شور و شعف و به دور از خستگی و ناامیدی پیش برویم و خود را باور داشته باشیم تا بتوانیم پیروز این رقابت باشیم.