۲۰ نکته از تبادل گاز ها

شاهین راضیان و 20 نکته از تبادل گازها

۲۰ نکته از تبادل گاز ها

۱- مویرگ های خونی فراوانی به ماهیچه های پروازی پرندگان ،خونرسانی می کنند .

۲- میوگلوبین ساختاری همانند همان هموگلوبین موجود در خون دارد .

۳- هوای شش ها در هنگام دم مستقیما به کیسه های هوادار پیشین ( هوای تهویه شده) انتقال می یابد .

۴- در طی عمل دم در پرنده هم کیسه های هوادار عقبی و هم کیسه های هوادار جلویی هر دو پر از هوا می شوند .

۵- حجم شش پرندگان نه در دم و نه در بازدم تغییر چندانی نمی کند .

۶- در پرندگان در طی عمل دم هوا از شش ها خارج ولی در بازدم هوا وارد شش ها می شود .

۷- جریان هوا فقط در شش های پرندگان یکطرفه و از عقب به جلو است .

۸- کیسه های هوادار پیشین مستقیما به نای راه ندارند.

۹- ویژگی مشترک  در  تبادل گازهای تنفسی همه جانداران  ، این است که به روش انتشار ساده رخ می دهد .

۱۰- جانورانی که تنفس نایی دارند ، اوریک اسید دفع می کنند که به آب چندانی نیاز ندارند.

۱۱- جانورانی که تنفس نایی دارند ، دفاع غیراختصاصی دارند .

۱۲- در جانورانی که تنفس نایی دارند ، چشم مرکب دارند .

۱۳- جانوارانی که تنفس نایی دارند ، گردش خون باز و همولنف دارند .

۱۴ - آبشش علاوه بر جذب گازهای تنفسی و دفع دی اکسید‌کربن به دفع آمونیاک به عنوان ماده دفعی ماهی می‌پردازد .

۱۵ - سرخرگ شکمی ماهی دارای خون تیره و متصل به آبشش است و سرخرگ پشتی دارای خون روشن است و به اندام ها می رسد .

۱۶- بصل النخاع که مرکز تنفس است با صدور فرمان عصبی دم ، دیافراگم را به حالت انقباض درآورده ، از حالت گنبدی خارج کرده و مسطح می‌ماند.

۱۷- ظرفیت حیاتی شامل هوای ذخیره دمی ، هوای ذخیره بازدمی و هوای جاری است .

۱۸- وجود منواکسید کربن که با هموگلوبین میل ترکیبی اش بسیار شدیدتر از اکسیژن است ، مانع ترکیب‌ شدن اکسیژن با هموگلوبین و در نتیجه باعث مسمومیت و سرانجام مرگ‌ می شود .

۱۹-کمترین حجم در دستگاه تنفس مربوط به هوای مرده است .

۲۰ - در اثر آسیب گلبول قرمز در عبور از مویرگ های باریک کبد و طحال ، هموگلوبین آزاد می شود .

فایل های ضمیمه
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب