بررسی تیپ تست‌ها در مبحث سقوط آزاد-فیزیک

بررسی تیپ تست‌ها در مبحث سقوط آزاددر این نوشتار می خواهیم سوالی از سقوط آزاد را بررسی کنیم، توجه به نحوه تحلیل این سوال می تواند دید 

مناسبی به شما در حل سوالات این قسمت بدهد. 

سعی کرده ایم از راه های مختلف سوال را حل کنیم تا با شیوه های 

مختلف آشنا شوید.

فایل ضمیمه را دانلود کنید.

فایل های ضمیمه