آموزش نکته‌های مبحث گوارش - زیست‌شناسی

گوارشمبحث گوارش یکی از مهمترین مبحث‌های زیست‌شناسی دبیرستان است که بودجه‌بندی قابل ملاحظه‌ای را در 

کنکور به خود اختصاص داده است .

جهت تسلط شما بر این مبحث جزوه پیوست ضمیمه شده است.

نویسنده: محمد شاکری

فایل های ضمیمه