نکات هندسه آزمون 7 آبان دهم ریاضی

نکات زیر را برای آمادگی آزمون 7 آبان به‌خاطر بسپارید.دانش آموزان دهم ریاضی

نکات زیر را برای آمادگی آزمون 7 آبان به‌خاطر بسپارید.


* هر نقطه که روی نیمساز یک زاویه قرار داشته باشد، از 2 ضلع زاویه به یک فاصله است و هر نقطه‌ای که از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله باشد، روی نیم‌ساز آن زاویه قرار دارد.


*هر نقطه‌ای که روی عمودمنصف یک پاره خط باشد، از دو سر پاره‌خط به یک فاصله است و هر نقطه که از دو سر پاره‌خط به یک فاصله باشد، حتماً روی عمودمنصف پاره‌خط قرار دارد.


*برخی ویژگی‌های چندضلعی‌ها:

چندضلعی که قطرهایش منصف هم باشند متوازی الاضلاع است.

چندضلعی که قطرهایش باهم برابر و منصف هم باشند، مستطیل است.

چندضلعی‌ که قطرهایش عمودمنصف هم باشند، لوزی است.


*در یک مثلث همواره طول ارتفاع نظیر یک رأس، از طول میانه‌ی نظیر آن رأس، کم‌تر است.


*در یک مثلث، محل همرسی ارتفاع‌ها، عمودمنصف‌های مثلثی است که در داخل مثلث اولیه رسم شده و اضلاعش، موازی اضلاع مثلث اولیه می‌باشند.


مبینا عبیری

دانشجوی عمران بهشتی

محیا اصغری