چگونه به سؤال‌های قافیه پاسخ دهیم؟ (بخش دوم)

بخش‌های اساسی مبحث قافیه 1- قواعد قافیه 2. تبصره‌های قافیه مهم‌ترین سؤالاتی که از این بخش تهیه می‌شود، بیش‌تر در حروف الحاقی، تبصره (3) و عیوب قافیه است.

چگونه به سؤالات قافیه پاسخ دهیم؟ (بخش دوم)

بخش‌های اساسی مبحث قافیه

1- قواعد قافیه

2. تبصره‌های قافیه

مهم‌ترین سؤالاتی که از این بخش تهیه می‌شود، بیش‌تر در حروف الحاقی، تبصره (3) و عیوب قافیه است.

چگونه به سؤال‌های قافیه پاسخ دهیم؟ (بخش دوم)

چگونه به سؤال‌های قافیه پاسخ دهیم؟ (بخش دوم)

نویسنده: نسرین حق‌پرست

 (مسئول درس ادبیات فارسی سال چهارم انسانی)