روخو انی یک قطعه شعرو کالبدشکافی آن در علوم و فنون ادبی انسانی

مشاوره‌ی 7 آبان دهم انسانی (علوم و فنون ادبی)

روخو انی یک قطعه شعرو کالبدشکافی آن در علوم و فنون ادبی انسانی

دوستان دهمی سلام

امیدوارم خوب و خوش باشید.

در مشاوره این آزمون سعی می‌کنیم یک قطعه شعر را باهم بخوانیم و آن را «کالبدشکافی» کنیم.

سعی کنید شعر را دست کم دوبار شعر را با دقت بخوانید و به سوالات پاسخ دهید.

همان طور که می‌دانید برای کالبدشکافی یک متن، باید پنج مرحله را گذراند:


روخو انی یک قطعه شعرو کالبدشکافی آن در علوم و فنون ادبی انسانی

روخو انی یک قطعه شعرو کالبدشکافی آن در علوم و فنون ادبی انسانی

روخو انی یک قطعه شعرو کالبدشکافی آن در علوم و فنون ادبی انسانی