با کتاب‌های جامع عمومی دهم آشنا شوید +دانلود رایگان یک فصل

کتاب‌های جامع کانون در چهار درس عمومی با ساختاری جدید و با طراحی ویژه برای همه‌ی نیازهای آموزشی دانش آموزان پایه‌ی دهم منتشر شد.

دوستان دهمی سلام!

ورود شما را به مقطع دهم تبریک عرض می‌کنیم.

یکی از آموزه‌های اصلی کانون که تمامی دانش آموزان موفق کانونی از ابتدا آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند، چنین است:

«انتخاب کتاب، اوّلین گام برنامه ریزی است!»

کتاب‌های جامع کانون در چهار درس عمومی  با ساختاری جدید و با طراحی ویژه برای همه‌ی نیازهای آموزشی دانش آموزان پایه‌ی دهم منتشر شد.


در تالیف کتاب های کانون برای پایه ی دهم روی سه نکته تمرکز کرده ایم :تناسب وتوازن ، پوشش همه ی مطالب‌ ، بهترین سوال های شناسنامه دار 


۱- تناسب و توازن :زیبایی محتوایی و کیفیت کتاب آموزشی وابسته به تناسب و توازن کتاب است . نباید به یک فصل کمتر و به دیگری بیش از اندازه ی اهمیت آن فصل ، پرداخته شود . در کتاب های کانون ، تعداد صفحات ، تعداد درسنامه ها و تعداد تمرین های هر فصل متناسب و متوازن و هماهنگ با کتاب درسی تنظیم شده اند . ضریب توازن معیار رعایت و کنترل این اصل است .


۲- پوشش همه ی مطالب و همه ی عناصر و اجزای کتاب درسی :
هدف این است که هیچ موضوع و زیر موضوعی از قلم نیفتد و تمام عناصر و اجزای کتاب درسی متناسب با اهمیت وجایگاه آن موضوع تثبیت ، تقویت و در صورت لزوم گسترش داده شوند 


۳- انتخاب بهترین سوال های شناسنامه دار: 
برای این که بهترین سوال ها انتخاب شوند ، سوال های کتاب همگی شناسنامه دار هستند . در مباحث مشترک با کتاب های درسی گذشته ، مرجع سوال دقیقا ذکر شده و در مباحث جدید کتاب های جدید ، از همه ی زیرموضوع ها تمرین ارائه شده است . شناسنامه و نشانی همه ی این سوال ها نیز درج شده اند .


در چهار درس عمومی دهم ، کتاب‌های کانون  به‌صورت کتاب جامع عرضه شده‌اند، کتاب‌هایی که تمام نیازهای آموزشی شما را درنظر گرفته و در قالب یک کتاب، به آن‌ها پاسخ می‌دهند:

با کتاب‌های جامع عمومی دهم آشنا شوید +دانلود رایگان یک فصل

با کتاب‌های جامع عمومی دهم آشنا شوید +دانلود رایگان یک فصل

با کتاب‌های جامع عمومی دهم آشنا شوید +دانلود رایگان یک فصل

با کتاب‌های جامع عمومی دهم آشنا شوید +دانلود رایگان یک فصل

در زیر فایل نمونه‌ی یک فصل از کتاب‌ها برای دانلود قرار گرفته‌اند.

فایل های ضمیمه