برترهای کنکور95 بجنورد چه رشته و دانشگاهی را انتخاب نمودند؟برترهای کنکور95 بجنورد چه رشته و دانشگاهی را انتخاب نمودند؟

در فایل پیوست خواهید دید که برترهای کانونی کنکور95 بجنورد چه رشته و دانشگاهی را انتخاب نمودند؟

فایل های ضمیمه