آموزش نکته و تست الکتریسته ساکن-فیزیک

در فایل پیوست نکته‌های آموزشی مبحث الکتریسته ساکن ذکر شده است.



در فایل پیوست نکته‌های آموزشی مبحث الکتریسته ساکن ذکر شده است.

فایل های ضمیمه
دایره از هندسه 2
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : حامد آصفی