آموزش نکته و تست الکتریسته ساکن-فیزیک

در فایل پیوست نکته‌های آموزشی مبحث الکتریسته ساکن ذکر شده است.در فایل پیوست نکته‌های آموزشی مبحث الکتریسته ساکن ذکر شده است.

فایل های ضمیمه