در فایل پیوست نکته‌های آموزشی مبحث الکتریسته ساکن ذکر شده است.

فایل های ضمیمه
 الکتریسته ساکن

الکتریسته ساکن

دانلود : 6968