در فایل پیوست نکته‌های آموزشی مبحث احتمال ذکر شده است.

فایل های ضمیمه