چرا هدف‌گذاری چندتا از 10 تا؟

وقتی در مورد موضوع هدف‌گذاری درسیِ منطقی صحبت می‌کنیم، یک گزینه توسط پشتیبان‌ها همیشه به شما عرضه می‌شود. هدف‌گذاری چند از 10 در هر درس.

وقتی در مورد موضوع هدف‌گذاری درسیِ منطقی صحبت می‌کنیم، یک گزینه توسط پشتیبان‌ها همیشه به شما عرضه می‌شود. هدف‌گذاری چند از 10 در هر درس.

آیا با فرمول محاسبه‌ی تراز هر درس آشنا هستید؟ محوری‌ترین بخش این فرمول را وضعیت تعداد پاسخ‌های درست شما تشکیل می‌دهد. به بیانی دیگر، زیربنای درصد و تراز نهایی هر درس و در ادامه، تراز عمومی ، اختصاصی و کل، همگی تعداد پاسخ‌های درست شماست.

پس چه بهتر که از ابتدا بر روی همین تعداد جواب‌های درست هدف‌گذاری کنید. با پاسخ‌گوییِ صحیح به تعداد مشخصی از سؤالات می‌توانید از به دست آوردن محدوده‌ی ترازی خاصی اطمینان داشته باشید. این محدوده‌ی ترازی که بر مبنای میزان چند از ده آن درس در آزمون به دست می‌آید، می‌تواند بهترین نوع هدف‌گذاری برای همان درس در آزمون باشد.

از سوی دیگر، هدف‌گذاری برای تعداد مشخصی از پاسخ درست در درس‌ها، عاملی فردی و در دسترس است که می‌توانید به تناسب سطح مطالعاتی خود، برای هر آزمون آن را به کار بگیرید و نیز اطمینان خاطر داشته باشید که با این نوع از هدف‌گذاری خاص، در حال به دست آوردن تراز و رتبه‌ی هدف‌گذاری‌شده‌ی خود نیز هستید. هدف‌گذاری چند از ده، شما را با واقعیت مطالعاتی خودتان آشناتر خواهد کرد. این عاملِ مزیت این نوع از هدف‌گذاری است.