راهنمای آزمون 7آبان عربی هشتم

موضوعات مختلف بررسی شده و نکات مهم یادآوری شده است.راهنمای آزمون 7آبان عربی هشتم

صفحه های 1 تا 14

مراجعة دروس الصف السابع

مرور- درس های – کلاس- هفتم

لغات و اصطلاحات مهم

لغات و اصطلاحات زیر را بخوانید و جمله های کتاب را ترجمه کنید.

أهلا و سهلا: خوش آمدید                            الثّامن: هشتم               السّنة الدّراسیّة: سال تحصیلی

قادرون: قادریم، تواناییم                     العبارات البسیطة: جمله های ساده

مجالسة: همنشینی                            جلیس السّوء: همنشین بد

رضا الله: خشنودی خدا                      سبعین سنة: هفتاد سال

قلیل الکلام: کم حرف                        المرء: آدم، انسان

برای ادامه مطلب فایل زیر را دانلود کنید...

فایل های ضمیمه
لیلا ایزدی