راهنمای آزمون 7آبان عربی هشتم

موضوعات مختلف بررسی شده و نکات مهم یادآوری شده است.راهنماي آزمون 7آبان عربي هشتم

صفحه هاي 1 تا 14

مراجعة دروس الصف السابع

مرور- درس هاي – كلاس- هفتم

لغات و اصطلاحات مهم

لغات و اصطلاحات زير را بخوانيد و جمله هاي كتاب را ترجمه كنيد.

أهلا و سهلا: خوش آمديد                            الثّامن: هشتم               السّنة الدّراسيّة: سال تحصيلي

قادرون: قادريم، تواناييم                     العبارات البسيطة: جمله هاي ساده

مجالسة: همنشيني                            جليس السّوء: همنشين بد

رضا الله: خشنودي خدا                      سبعين سنة: هفتاد سال

قليل الكلام: كم حرف                        المرء: آدم، انسان

براي ادامه مطلب فايل زير را دانلود كنيد...

فایل های ضمیمه