سلول‌های سرطانی با سلولهای سالم ارتباط برقرار می‌کنند

محققان دریافته اند که سلول‌های سرطانی برای بقا با سلول‌های سالم ارتباط برقرار می‌کنند.

سلول‌های سرطانی با سلولهای سالم ارتباط برقرار می‌کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان اغلب در مولتیپل میلوما (یا میلوم متعدد تکثیری بدخیم در پلاسماسل‌ها که از یک کلون منفرد ایجاد می‌شود) دچار تغییراتی می شوند که به نفع پیشرفت تومور سرطانی بوده؛ اما مکانیسم های آن به خوبی شناخته نشده است.

برای درک بیشتر این مکانیسم، محققان از رده های سلولی مولتیپل میلوما استفاده کردند و آن ها را با سلول های بنیادی مزانشیمی طبیعی اهدا شده کشت دادند.

نتایج نشان داد که به دنبال هم‌کشتی با سلول های مولتیپل میلومایی، تغییراتی در فنوتیپ و شروع ترجمه در سلول های بنیادی مزانشیمی مشاهده شد که نشان می دهد که سلول های توموری توانایی مدیفه کردن محیط پیرامون خودشان در مغز استخوان را دارند.

این مطالعه ارتباط بین تومورها و ریز محیط پیرامونی مولتیپل میلوما را نشان می دهد و نوع جدیدی از تاثیر تومورها روی سلول های طبیعی را آشکار می سازد.

به نظر می رسد که سلول های تومورسرطانی، سلول های سالم پیرامونشان را به نحوی تغییر می دهند که پروتئین هایی را بسازند که به نفع بقای سلول های توموری باشد. درک وجود چنین فرایندی می تواند با افزایش دانسته ها در مورد آن منجر به ایجاد اهداف دارویی جدید شود.

بویژه این که آن ها دریافته اند که سلول های سرطانی برای بقا با سلول های سالم ارتباط برقرار می کنند.

منبع :