تحلیل آزمون 23 مهر 95 سوم کامپیوتر

داوطلبان ارجمند رشته کامپیوتر، به منظور استفاده مفید و مؤثر از ارزیابی آزمون 23 مهر، برخی از تحلیل‌های کلیدی برای شما بزرگواران جمع‌بندی شده استتحلیل آزمون 23 مهر 95

داوطلبان ارجمند رشته کامپیوتر، به منظور استفاده مفید و مؤثر از ارزیابی آزمون 23 مهر، برخی از تحلیل‌های کلیدی برای شما بزرگواران جمع‌بندی شده است.

تحلیل آزمون 23 مهر 95 سوم کامپیوتر


تحلیل آزمون 23 مهر 95 سوم کامپیوتر

طبق اطلاعات جدول فوق، در دروس مبانی رایانه/ سخت افزار، 100% پاسخگویی را در بین داوطلبان نداشته‌ایم. برای مشاهده سؤالات دام‌دار به صفحه مقطع خود مراجعه کنید و علت دام را از دیدگاه-های مختلف مشاهده کنید.

بررسی سطح دشواری سؤالات

تحلیل آزمون 23 مهر 95 سوم کامپیوتر

اگر شما به آسان‌ترین سؤال‌ها پاسخ غلط داده‌اید، حتماً علت را بررسی کنید.

میانگین درصد پاسخگویی 

تحلیل آزمون 23 مهر 95 سوم کامپیوتر

    گزارش چند از 10 تا

تحلیل آزمون 23 مهر 95 سوم کامپیوتر

داوطلبان عزیز برای پیشرفت در آزمون بعدی و کسب نتایج بهتر سؤالات آزمون غیرحضوری را پاسخ دهید.

آزاده قمری

مسئول دفترچه کامپیوتر

آزاده قمری