تحلیل آزمون 23 مهر چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 23 مهر چهارم ریاضی از نگاه دبیران


پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید                                                                                                                                          و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید. در ضمن می توانید با ذکر شماره سوال نظرات خود را به اشتراک گذارید.

تکمیل این تحلیل با نظرات واحد آزمون :


تحلیل آزمون 23 مهر چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 23 مهر چهارم ریاضی از نگاه دبیران