چگونه می‌توانیم انگیزه را برای مدت طولانی زنده نگه داریم؟

این مشکل همه‌ی افراد است؛ زیرا سخت‌تر از ایجاد انگیزه، حفظ شور و شوق تا رسیدن به هدف است. برای این منظور راهکارهایی وجود دارد که سعی می‌کنیم به برخی از آن‌ها اشاره کنیم.اين مشکل همه‌ی افراد است؛ زیرا سخت‌تر از ايجاد انگيزه، حفظ شور و شوق تا رسيدن به هدف است. براي اين منظور راهکارهايي وجود دارد که سعي مي‌کنيم به برخي از آن‌ها اشاره کنيم.

هر روز براي خود انگيزه ايجاد کنيد.

اگر به گذشته نگاه کنيد متوجه خواهيد شد که بسيار پيش آمده براي انجام کاري بي‌نهايت هيجان‌زده بوده‌ايد و پس از گذشت زمان کم کم از شدت شور و هيجان شما کاسته شده است. اين طبيعي است. ايجاد انگيزه مانند دوش گرفتن است. شما براي نظافت بدن خود بايد هر روز يا يک روز در ميان حمام کنيد و اگر اين کار را نکنيد ديگر تميز و شاداب نيستيد. انگيزه هم مانند پاکيزگي ماندگار نيست؛ بنابراين بايد هر روز و هر لحظه، آن را تازه کنيد. اکنون مي‌دانيم که بايد انگيزه و شور و شوق خود را مرتباً تمديد کنيم؛ اما چگونه؟

براي زندگي خود چشم‌انداز تعريف کنيد.

انگيزه يعني داشتن دليل براي انجام کار. خوب همه مي‌دانيم براي انجام هر کاري به يک دليل نياز داريد و دليلي که شما داريد از نگرش شما به زندگي ناشي مي‌شود؛ بنابراين چشم‌انداز شما بايد به اندازه‌ی کافي بزرگ باشد تا براي شما ايجاد انگيزه و شور و شوق کند. بگذاريد براي شما يک مثال بياورم. فرض کنيد میانگین تراز شما در ابتدای نیم‌سال اول 5700 باشد. اکنون اگر با اين ديد تلاش کنید که تراز خود را در پایان نیم‌سال اول به میانگین  6000 برسانيد انگيزه‌ی شما خيلي قوي نخواهد بود؛ چون هدف کوچکي انتخاب کرده‌ايد. اگر براي خود چشم‌اندازي تعريف کنيد که هدف بزرگ‌تری باشد، انگيزه‌ی شما براي کار و تلاش بيش‌تر خواهد شد. البته براي رسيدن به هدف بزرگ‌تر بايد برنامه و استراتژي مشخص داشته باشيد و روي آن کار کنيد. آن را به اهداف کوچک‌تر تقسيم کنيد ولي هدف اصلي خود را در خاطر داشته باشيد. در اين شرايط با پشتکار بيش‌تر برنامه‌ی خود را اجرا خواهيد کرد. پس فراموش نکنيد که در انتخاب هدف دست و دلباز باشيد و هدف بزرگي براي خود انتخاب کنيد؛ البته هدفی واقع‌بینانه.

اکنون که شما يک هدف مهم قابل دفاع و با ارزش براي جنگيدن داريد، وقت آن رسيده که تلاش و کوشش خود را شروع کنيد. توصيه‌ی من به شما اين است که در ابتداي راه، تلاش و کوشش خود را مضاعف کنيد؛ بنابراين تلاش و کوشش شما در ابتداي راه بسيار مهم است تا با اميد بيش‌تر به سمت هدف حرکت کنيد.