کتاب سه‌سطحی کتابی برای همه

کتاب سه‌سطحی، کتابی است که مخاطبانش دانش‌آموزانی با معدل بین 14 تا 20 در مدرسه و تراز بالای 5000 در آزمون‌های کانون هستند.کتاب سه‌سطحی، کتابی است که مخاطبانش دانش‌آموزانی با معدل بین 14 تا 20 در مدرسه و تراز بالای 5000 در آزمون‌های کانون هستند. 

این کتاب در سه سطح نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر است که شامل سؤالات آزمون‌های کانون در 5 سال اخیر است. 

این سؤالات شامل سؤالات شناسنامه‌دار و هویت‌دار و بر اساس آمار و میزان مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون چیدمان شده‌اند. بر اساس تقسیم‌بندی این کتاب به سه سطح، دانش‌آموزان ابتدا باید سؤالات سطح نسبتاً دشوار را پاسخ دهند. وقتی به تسلط رسیدند سؤالات سطح دشوار را پاسخ دهند و درنهایت به سراغ سؤالات سطح دشوارتر بروند. این گونه باعث می‌شود دانش‌آموز در طبقه‌بندی سؤالات به پاسخ‌گویی آن‌ها به صورت مبحث‌محور بپردازد؛ بنابراین توصیه می‌کنم دانش‌آموزان از این کتاب‌ها در کنار کتاب درسی خود استفاده کنند.