تصمیم جدی (3)

برای آن‌که تصمیم شما اجرایی شود، اگر نیاز به افراد دیگری دارید مثل پدر و مادر، پشتیبان و دانش‌آموزان موفق سال‌های قبل با آن‌ها مشورت کنید.

3- جمع‌آوری ورودی‌های مرتبط

برای آن‌که تصمیم شما اجرایی شود، اگر نیاز به افراد دیگری دارید مثل پدر و مادر، پشتیبان و دانش‌آموزان موفق سال‌های قبل با آن‌ها مشورت کنید. هدف الگوگیری و الهام گرفتن از آن‌هاست نه این‌که دقیقاً عین آن‌ها عمل کنید.

4- مصمم شدن

اتخاذ یک تصمیم، به همه‌ی بحث‌ها و بررسی دیگر احتمالات برای انجام کار، پایان می‌دهد. اگر تصمیمی گرفتید، باید برای اجرای آن مصمم شوید. در غیر این صورت تصمیم شما یک تصمیم واقعی نخواهد بود.

5- بیان دلیل با رسیدن به فراشناخت

دلیل انتخاب روش مطالعه و منابع مطالعاتی و تصمیم‌گیری برای افرادی را که در تصمیمات خود درگیر کرده‌‌‌اید توضیح دهید. آن‌ها باید بدانند شما با شناخت کافی و ذهنی شفاف این تصمیمات را گرفته‌اید.