دفتر برنامه‌ریزی برای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری

یاد گرفتن روش برنامه‌‌ریزی و هدف‌گذاری برای دانش‌آموزان اهمیت زیادی دارد.یاد گرفتن روش برنامه‌‌ریزی و هدف‌گذاری برای دانش‌آموزان اهمیت زیادی دارد. برنامه‌ریزی شرط رسیدن به موفقیت است. دفتر برنامه‌ریزی در کانون به گونه‌ای طراحی شده که ابزاری مهم برای برنامه‌ریزی دانش‌آموزان است و دانش‌آموزان را برای داشتن برنامه‌ریزی صحیح هدایت می‌کند تا برنامه‌ریزی را به یک عادت تبدیل کنند.

در دفتر برنامه‌ریزی برای هر هفته دو صفحه، یکی جدول مطالعه‌ی روزانه و دیگری ارزیابی و تصمیم در نظر گرفته شده است. به کمک دفتر برنامه‌ریزی دانش‌آموزان می‌توانند رفتار آموزشی خود را رصد کنند. عملکرد دانش‌آموزان در پر کردن دفتر برنامه‌ریزی متفاوت است.

تکمیل دفتر برنامه‌ریزی روزانه باعث می‌شود دانش‌آموز خودش را بهتر بشناسد و بهتر بتواند کار خود را ارزیابی کند. زمانی که در صفحه‌ی دوم، ارزیابی و تصمیم خود را برای هفته‌ی بعد می‌نویسد رمز موفقیت خود را بهتر متوجه می‌شود و موانع را برطرف می‌کند.

جدول تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت روزانه، آینده‌نگری و برنامه‌ریزی درسی را به دانش‌آموزان می‌آموزد.

دفتر برنامه‌ریزی هر کس نشان‌دهنده‌ی شخصیت آموزشی و عمق کانونی بودن اوست. نگاه به گذشته در دفتر برنامه‌ریزی باعث داشتن دیدگاه منطقی از میزان توانایی دانش‌آموزان برای درس خواندن می‌شود.

دفتر برنامه‌ریزی باعث افزایش کیفیت و کمیت عملکرد مطالعاتی و درنهایت موفقیت دانش‌آموز خواهد شد.