تحلیل آزمون 23 مهر -سوم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون سوم دبیرستان از نگاه دبیران
پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید                                                                                                                                          و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید. در ضمن می توانید با ذکر شماره سوال نظرات خود را به اشتراک گذارید.

تکمیل این تحلیل با نظرات واحد آزمون :


تحلیل آزمون 23 مهر -سوم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 23 مهر -سوم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 23 مهر -سوم تجربی از نگاه دبیران
جمع بندی همایش فیزیک بخش دوم (دینامیک)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی