کنکوری‌های عزیز رشته تجربی


در آزمون امروز  به جز زوج کتاب فیزیک 3، هیچ درس دیگری سخت‌تر از کنکور سه سال اخیر نبوده است.


درس محور درصد انطباق با میانگین سطح دشواری کنکور سه سال اخیر بدین شرح است:

شیمی  - 92 درصد

زیست - 88 درصد

ریاضی- 88 درصد

فیزیک - 67 درصد


تراز محور وضعیت انطباق با کنکور بدین شرح است:

آزمون23مهر چهارم تجربی چگونه بود؟

برای دانش‌آموزانی که تراز کل آن‌ها در محدوده 4750 بوده، شیمی3 آسان بوده، فیزیک 3 دشوار بوده است.

برای دانش‌آموزانی که تراز کل آن‌ها در محدوده 550 بوده، ریاضی پیش، فیزیک پیش و فیزیک 1 آسان بوده است.

برای دانش‌آموزانی که تراز کل آن‌ها در محدوده 6250 بوده، همه درس‌ها با سطح دشواری کنکور منطبق بوده است.

برای دانش‌آموزانی که تراز کل آن‌ها در محدوده 7000 بوده، زیست پایه آسان بوده، فیزیک 3 دشوار بوده است. 


تعداد افرادی که در هر درس به صد در صد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده اند:

زیست پیش:3نفر

زیست پایه :7 نفر

شیمی سه: 3 نفر

شیمی پیش:48 نفر

شیمی دو: 2 نفر

ریاضی پیش:243 نفر

ریاضی پایه :236 نفر

فیزیک 3: 23 نفر

فیزیک پیش :26 نفر

فیزیک 1: 76نفر

زمین3: 366 نفر

علوم زمین : 147 نفر