پاسخ تشریحی آزمون 23 مهر 95 را اینجا دانلود کنید...

فایل های ضمیمه
چهارم رياضی

چهارم رياضی

دانلود : 43301

چهارم تجربی

چهارم تجربی

دانلود : 222417

چهارم انسانی

چهارم انسانی

دانلود : 17830

هنر

هنر

دانلود : 1827

منحصرا زبان

منحصرا زبان

دانلود : 1620

سوم رياضی

سوم رياضی

دانلود : 12661

سوم تجربی

سوم تجربی

دانلود : 58152

سوم انسانی

سوم انسانی

دانلود : 2480

دهم رياضی

دهم رياضی

دانلود : 6772

دهم تجربی

دهم تجربی

دانلود : 41291

دهم انسانى

دهم انسانى

دانلود : 1553

نهم

نهم

دانلود : 7054

هشتم

هشتم

دانلود : 3104

هفتم

هفتم

دانلود : 2597

ششم دبستان

ششم دبستان

دانلود : 8835

پنجم دبستان

پنجم دبستان

دانلود : 2680

چهارم دبستان

چهارم دبستان

دانلود : 1546

سوم دبستان

سوم دبستان

دانلود : 1177

علامت های اعراب فرعی - معرفه و نکره
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( عربی)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی