۱) دلیل استفاده بیدل و تیتوم از قارچ ( هاپلوئید ) این بود که با انجام جهش در هر ژنی ، بلافاصله اثر فنوتیپی آن ظاهر می شود چون اگر جانور دیپلوئید باشد امکان اینکه آلل دیگر ، آلل جهش یا فته را بپوشاند وجود دارد.

 ۲) در محیط کشت حداقل ِ کپک نوروسپورا کراسا ، هیچ اسیدآمینه وجود ندارد .

 ۳) تنوع محصول آنزیم RNA پلی مراز در پروکاریوت ها است .

 ۴) رونویسی در پروکاریوت ها در سیتوپلاسم و در یوکاریوت ها در هسته انجام می شود .

۵) هر ژن دارای راه انداز و منطقه ی رمزگردان است که فقط منطقه ی رمزگردان رونویسی می شود .

 ۶) در یوکاریوت ها فرآیند همانندسازی و رونویسی علاوه بر هسته در کلروپلاست و میتوکندری نیز انجام می شود .

 ۷) فقط دو اسیدآمینه ی متیونین و تریپتوفان یک رمزی هستند .

۸) تنها باز آلی که در هیچ کدام از کدون های پایان وجود ندارد سیتوزین است .

 ۹) در سلول ۶۱ نوع آنتی کدون فعالیت دارند .

۱۰) کدون های پایان ترجمه نمی شوند و آنتی کدون ندارند .

 ۱۱) به جز کدون های آغاز و پایان ، سایر کدون ها ابتدا در جایگاه A و سپس P قرار می گیرند .

 ۱۲) عمل رونویسی و ترجمه در مراحل وقفه ی اول ، سنتز و وقفه ی دوم چرخه سلولی انجام می گیرد . ولی عمل همانندسازی DNA در مرحله سنتز چرخه سلولی انجام می گیرد .

 ۱۳) به تفاوت واژه رمز پایان و توالی پایان توجه داشته باشید . رمزپایان مربوط به توالی ساختاری است ولی ترجمه نمی شود .

 ۱۴) محل ساخته شدن ریبوزوم ، در هستک است . هستک بخشی از مولکول DNAی هسته یوکاریوتی است که محل ریبوزوم سازی است .

 ۱۵) بیشتر فعالیت RNAپلی مراز l یوکاریوتی در هستک می باشد . چون RNA پلی مراز l رونویسی ژن های rRNA را انجام می دهد.

 ۱۶) فُرم فعال tRNA و ساختار سه بُعدی آن ها در سلول به شکل L می باشد .

 ۱۷) فنیل آلانین دو رمز داشت ولی نیرنبرگ فقط یک رمز آن را شناسایی کرد.

۱۸) آنتی کدون تعیین می کند که tRNA چه آمینواسیدی را باید حمل کند .

 ۱۹) مولکول tRNA دارای 76 نوکلئوتید است.

 ۲۰) راه انداز در نزدیکی جایگاه آغاز رونویسی قرار دارد .

پشتیبانی و مشاوره انتخاب رشته کنکور 96
در رشته دلخواهتان با چه رتبه ای قبول می شوید ؟
پاسخ به سوالاتی درباره انتخاب رشته دانشگاه آزاد، ظرفیت مازاد ، شهریه ها ، پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد ، نحوه چیدمان رشته ها ، رشته های بدون کنکور و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب