شیمی دهم:ذرات زیراتمی-ایزوتوپها و رادیوایزوتوپها

ذرات زیراتمی-ایزوتوپها و رادیوایزوتوپهادانش آموزان عزیز مقطع دهم

رشته های ریاضی و تجربی

در فایل پیوست نکات آزمون 23 مهر آموزش داده شده است.