پیشنهاد شما برای کامل شدن این طراحی آموزشی چیست؟

برای تثبیت و ماندگاری در یادگیری هر موضوع درسی به نظر می‌رسد سه عامل اساسی و مهم نقش داشته و تأثیرگذارند.برای تثبیت و ماندگاری در یادگیری هر موضوع درسی به نظر می‌رسد سه عامل اساسی و مهم نقش داشته و تأثیرگذارند. 

اگر هر کدام از این عوامل را اضلاع و رئوس یک مثلث تصور کنیم مثلثی مطابق شکل زیر خواهیم داشت. به نظر شما به جای علامت «؟» چه باید نوشت تا این طراحی آموزشی کامل شود؟ نظر و پیشنهاد شما چیست؟ 

در مقاله‌ی بعد می‌توانید توضیحات کافی مربوط به این عوامل مؤثر در یادگیری را مشاهده کرده و از نظرات خود و دوستانتان که برای ما ارسال می‌کنید و هم‌چنین نظر ما در مورد «؟» مطلع شوید!


پیشنهاد شما برای کامل شدن این طراحی آموزشی چیست؟