با اطمینان پاسخ دهید

قطعاً همه‌ی شما در کارنامه‌ی آزمون‌های برنامه‌ای خود در کنار پاسخ‌های درست و نزده، پاسخ‌های اشتباه هم دارید، اما ...قطعاً همه‌ی شما در کارنامه‌ی آزمون‌های برنامه‌ای خود در کنار پاسخ‌های درست و نزده، پاسخ‌های اشتباه هم دارید، اما به نظر شما بیش‌ترین تعداد گزینه‌ی اشتباه را در بین کدام دسته از دانش‌آموزان می‌توان دید؟

اصولاً دانش‌آموزان ضعیف به دلیل عدم آمادگی در آزمون‌ها نسبت به بسیاری از سؤالات بی‌تفاوت هستند و به آن سؤالات پاسخ نمی‌دهند.

دانش‌آموزان درس‌خوان و قوی با توجه به این‌که طبق برنامه‌ی راهبردی برای آزمون‌ها کاملاً آماده هستند تعداد زیادی از سؤالات را با اطمینان پاسخ می‌دهند.

دانش‌آموزان متوسط تمایل دارند تعداد زیادی از سؤالات را پاسخ دهند ولی به دلیل عدم تسلط کافی و یادگیری ناقص بعضی از سؤالات را با شک و تردید پاسخ داده و انتخاب می‌کنند که این کار باعث افزایش گزینه‌های اشتباه در پاسخ‌برگ و تأثیر منفی در نمره‌ی آن‌ها می‌شود.

شما جزء کدام دسته از این افراد هستید؟

با استفاده‌ی مداوم از کتاب خودآموزی و مطالعه‌ی کافی برای آزمون‌ها می‌توانید تعداد اشتباهات خود را به حداقل برسانید. دقت کنید فقط به سؤالاتی پاسخ دهید که مطمئن هستید گزینه‌ی درست را انتخاب کرده‌اید.