این تست‌ها را قبل از آزمون23مهر تمرین کنید(زیست سوم)

زیست سومدانش آموزان عزیز سوم تجربی

برای آمادگی شما در آزمون 23 مهر 25 تست از مبحث ایمنی بدن ضمیمه شده است.

نویسنده: سروش مرادی

فایل های ضمیمه