درس هر روز در همان روز!

در آموزه‌های دینی بر این نکته تأکید شده که کار امروز را به فردا مسپار؛ زیرا انسان کاری را که باید امروز انجام دهد به امید فردا انجام نمی‌‌دهد و فردا نیز همین داستان تکرار می‌شود.

درس هر روز در همان روز!

در آموزه‌های دینی بر این نکته تأکید شده که کار امروز را به فردا مسپار؛ زیرا انسان کاری را که باید امروز انجام دهد به امید فردا انجام نمی‌‌دهد و فردا نیز همین داستان تکرار می‌شود. 

از نظر روان‌شناسی نیز «اهمال‌کاری یا تنبلی یعنی به آینده محول کردن کاری که تصمیم به اجرای آن گرفته‌ایم». 

برای این‌که این اتفاق نیفتد باید کار هر روز را همان روز انجام داد. بر اساس اصول برنامه‌ریزی برای اتمام به‌موقع و مرور درس‌ها باید درس هر روز در همان روز خوانده شود. بر اساس اصول یادگیری نیز خواندن درس هر روز در همان روز منجر به یادگیری بهتر می‌شود. بر همین اساس باید دانش‌آموزان بعد از تدریس معلم در همان روز به مطالعه‌ی مطالب بپردازند. این موضوع باعث ایجاد ارتباط بهتر دانش‌آموز با مدرسه و درس‌هایش می‌شود.