کتاب‌های سه‌سطحی

کتاب‌های سه‌سطحی برای همه‌ی دانش‌آموزان قابل استفاده است. هر کسی می‌تواند با توجه به طبقه‌بندی سؤالات کتاب بر اساس سطح درسی خود از کتاب‌ها استفاده کند.کتاب‌های سه‌سطحی برای همه‌ی دانش‌آموزان قابل استفاده است. هر کسی می‌تواند با توجه به طبقه‌بندی  سؤالات کتاب بر اساس سطح درسی خود از کتاب‌ها استفاده کند. کسانی که وضعیت درسی خوبی دارند از سؤال‌های ساده به دشوار شروع می‌کنند و به ترتیب سؤال‌ها را حل می‌کنند. دانش‌آموزان با ترازهای کم‌تر می‌توانند با حل سؤال‌های این کتاب ترازشان را افزیش دهند.

این کتاب دو ویژگی مهم دارد:

1) سؤال‌ها در سه سطح تنظیم شده‌اند، سؤال‌های نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر؛ بنابراین نیمی از دانش‌آموزان کانون مخاطب این کتاب هستند (یعنی دانش‌آموزانی با نمره‌ی بین 14 تا 20 در مدرسه و با ترازهای بیش از 5000 در کانون).

2) تک تک سؤال‌ها شناسنامه‌ و هویت دارند و جلو هر سؤال نوشته شده که مربوط به کدام آزمون کانون است و چند درصد از دانش‌آموزان به آن پاسخ داده‌اند و چند درصد پاسخ درست داده‌اند.

این کتاب شامل سؤال‌های 4 سال اخیر کانون است و چون مشخص است که در کدام آزمون و چه ماهی این سؤال مطرح شده است دانش‌آموزان می‌توانند برای مطالعه، زمان‌بندی کنند. مثلاً در ایام امتحانات می‌توانند از سؤال‌هایی که بیش‌تر در آن ایام مطرح شده است استفاده کنند.

می‌توان به کمک این کتاب میزان پیشرفت دانش‌آموزان را سنجید؛ زیرا در این کتاب مشخص شده است که دانش‌آموزان با سطح تراز مختلف چه تعداد از سؤالات هر سطح را می‌توانند پاسخ دهند.