مدارس استونی جزو 20 مدرسه برتر دنیا

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی برنامه بین المللی ارزیابی دانش آموزان، مدارس استونی در ردیف 20 مدرسه برتر جهان قرار دارند.بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی برنامه بین المللی ارزیابی دانش آموزان، مدارس استونی در ردیف 20 مدرسه برتر جهان قرار دارند.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا به نقل از ان سی ای ای، بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی  برنامه بین المللی ارزیابی دانش آموزان، مدارس استونی در ردیف 20 مدرسه برتر جهان قرار دارد.

 

دانش آموزان این کشور در حوزه علوم، ریاضی و ادبیات با پیشرفت قابل توجهی روبه روشده اند تا آنجایی که در سال 2012 دانش آموزان این کشور در حوزه ادبیات و ریاضی در رتبه یازدهم ارزیابی بین المللی و در حوزه علوم در رتبه ششم قرار داشتند.

 

همچنین بررسی های بیشتر موید این مطلب است که سرمایه گذاری در حوزه آی تی و هوشمند سازی مدارس سبب جهش چشمگیر کیفیت آموزشی در این کشور کوچک اروپایی شده است و کمتر از دو درصد دانش آموزان در سراسر این کشور از آموزش اینترنتی بهره مند نیستند.

منبع :