کمک ۱۲۰ میلیارد تومانی خیران خراسانی به آموزش و پرورش

مشهد ـ مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: خیرین ۱۲۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش کمک کرده‌اندمشهد ـ مدیر کل آموزش ‌و پرورش خراسان رضوی گفت: خیرین ۱۲۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش کمک کرده‌اند


وی با بیان اینکه نظام آموزش و پرورش موفق ترین دستگاه در حوزه ساخت و ساز است، ادامه داد: مبلغ  ۱۲۰ میلیارد تومان خیران به آموزش و پرورش کمک کرده‌اند که در ابتدای مهر ماه بیش از ۷۰ پروژه ورزشی به آموزش و پرورش تحویل داده‌شده‌است.


منبع :