اهدای 8دستگاه رایانه به هنرستان دکترحسابی شهرستان ایوان

اهدای 8دستگاه رایانه به هنرستان دکترحسابی شهرستان ایواناز سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی،8دستگاه رایانه به هنرستان کاردانش دکترحسابی در شهرستان ایوان از توابع استان ایلام اهدا شد.

 این واحد آموزشی درسال 1382 تاسیس شده  و در سال تحصیلی جاری 175 دانش آموز پسر را در مقطع هنرستان، تحت پوشش دارد.

هزینه اقلام اهدایی 120/000/000 ریال (12میلیون تومان) می باشدکه مبلغ 90/000/000 ریال (9میلیون تومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 30/000/000 ریال (سه میلیون  تومان) از سوی آقای یاسمی نماینده بنیاد درشهرستان ایوان پرداخت شده است.

اهدای 8دستگاه رایانه به هنرستان دکترحسابی شهرستان ایوان

اهدای 8دستگاه رایانه به هنرستان دکترحسابی شهرستان ایوان