رکوردهای ورودی وزنه برداران ایران در مسابقات جهانی نوجوانان

رکوردهای ورودی وزنه‌برداران ایران برای حضور در مسابقات جهانی نوجوانان مشخص شد.

فدراسیون جهانی وزنه برداری در فاصله زمانی 11 روز تا آغاز مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان، لیست اولیه وزنه برداران را بر روی  سایت خود قرار داد.

در این لیست نام 10 وزنه بردار از ایران وجود دارد اما طبق گفته سرمربی، هشت نفر اعزامی ایران به مسابقات جهانی مشخص هستند. از طرفی این رکوردهای ورودی در اعلام  لیست نهایی نفرات نیز بیشتر خواهد بود.

دسته 69 کیلوگرم

حسین سلطانی ، رکورد ورودی 292 کیلوگرم

دسته 77 کیلوگرم

احمد احمد نژاد ، رکورد ورودی 315 کیلوگرم

تقی آقازاده ، رکورد ورودی311 کیلوگرم

دسته 85 کیلوگرم

محمد موئدی، رکورد ورودی 312 کیلوگرم

مهدی پاپی، رکورد ورودی 305 کیلوگرم

دسته 94کیلوگرم

علیرضا لطفی، رکورد ورودی 322 کیلوگرم

دسته 94+کیلوگرم

علی داودی، رکورد ورودی 380 کیلوگرم

محمدرضا روشنی، رکورد ورودی 345 کیلوگرم

منبع :