تلفیق برنامه‌ی آزمون و مدرسه

برنامه‌ی مدرسه و آزمون‌ها هیچ مغایرتی با هم ندارند بلکه مکمل یکدیگرند و در جهت تکمیل و تصحیح یکدیگر حرکت می‌کنند.

برنامه‌ی مدرسه و آزمون‌ها هیچ مغایرتی با هم ندارند بلکه مکمل یکدیگرند و در جهت تکمیل و تصحیح یکدیگر حرکت می‌کنند. 

ادراک، تثبیت و تسلط از اصول مطالعه و درس خواندن است. برای مطالعه‌ی درس‌ها باید دو مرحله‌ی اول یعنی ادراک و تثبیت صورت گیرد و برای آزمون و تست زدن به تسلط در درس‌ها نیاز دارید. 

می‌توان نتیجه گرفت که آزمون یک گام فراتر از برنامه‌ی مدرسه است. برای مطالعه‌ی دقیق باید برنامه‌ی  آزمون‌ها و مدرسه‌ را همپوشانی کنیم؛ یعنی در مطالعه‌ی روزانه‌ی خود مباحث آزمون و مدرسه را با هم بخوانیم و اگر برنامه‌ی مدرسه از آزمون عقب‌تر است، از سؤالات موازی آزمون برای آن درس استفاده کنیم.

حرکت شناسی در دو بعد از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی