تلفیق برنامه‌ی آزمون و مدرسه

برنامه‌ی مدرسه و آزمون‌ها هیچ مغایرتی با هم ندارند بلکه مکمل یکدیگرند و در جهت تکمیل و تصحیح یکدیگر حرکت می‌کنند.برنامه‌ی مدرسه و آزمون‌ها هیچ مغایرتی با هم ندارند بلکه مکمل یکدیگرند و در جهت تکمیل و تصحیح یکدیگر حرکت می‌کنند. 

ادراک، تثبیت و تسلط از اصول مطالعه و درس خواندن است. برای مطالعه‌ی درس‌ها باید دو مرحله‌ی اول یعنی ادراک و تثبیت صورت گیرد و برای آزمون و تست زدن به تسلط در درس‌ها نیاز دارید. 

می‌توان نتیجه گرفت که آزمون یک گام فراتر از برنامه‌ی مدرسه است. برای مطالعه‌ی دقیق باید برنامه‌ی  آزمون‌ها و مدرسه‌ را همپوشانی کنیم؛ یعنی در مطالعه‌ی روزانه‌ی خود مباحث آزمون و مدرسه را با هم بخوانیم و اگر برنامه‌ی مدرسه از آزمون عقب‌تر است، از سؤالات موازی آزمون برای آن درس استفاده کنیم.