برنامه‌ی راهبردی، نقشه‌ی راه شما

چگونه می‌توانیم به طور هم‌زمان هم طبق برنامه‌ی درسی مدرسه درس بخوانیم و هم برای آزمون‌های کانون از برنامه‌ی راهبردی استفاده کنیم؟

چگونه می‌توانیم به طور هم‌زمان هم طبق برنامه‌ی درسی مدرسه درس بخوانیم و هم برای آزمون‌های کانون از برنامه‌ی راهبردی استفاده کنیم؟

قرار نیست برای آزمون‌های کانون درس اضافه‌ای علاوه بر درس‌های مدرسه بخوانید. شرط اصلی برای موفقیت در آزمون‌های کانون مطالعه به روش صحیح و طبق برنامه‌ی درس‌های مدرسه است.

اگر دانش‌آموزان طبق برنامه‌ی مدرسه درس بخوانند، نصف بیش‌تر راه را رفته‌اند. ویژگی مثبت آزمون‌های کانون هماهنگی برنامه‌ی راهبردی با برنامه‌ی درسی مدارس سراسر کشور است؛ پس دیگر جای نگرانی نخواهد بود.

تنها کافی است زمان شروع مطالعه در ابتدای هفته، برنامه‌ی درسی مدرسه را با برنامه‌ی راهبردی بررسی و هماهنگ کنید. طوری برنامه‌ریزی دو هفته‌ی بعد را انجام دهید که در طی چهارده روز تمام مباحث کتاب‌های درسی‌تان را طبق برنامه‌ی راهبردی پیش ببرید و در امتحانات مدرسه هم بهترین نتیجه را کسب کنید. در پایان هفته با یک ارزیابی کلی با شرکت کردن در آزمون‌های کانون عملکرد دوهفته‌ا‌ی خود را بازبینی و ارزیابی کنید.

نقشه‌ی راهتان را (برنامه‌ی راهبردی) پیش روی خود قرار دهید و با هماهنگی با برنامه‌ی مدرسه گام به گام پیش بروید.