آغاز سال تحصیلی و پیش‌خوانی

سعی کنید قبل از تدریس دبیر خود مبحثی را که قرار است تدریس شود مطالعه کنید و جایی که متوجه نشدید را یک علامت «؟» بگذارید.

آغاز سال تحصیلی و پیش‌خوانی

سال تحصیلی جدید شروع شده است و باید دقیق و هدفمند گام بردارید تا بتوانید از همین ابتدا موفقیت‌تان را تضمین کنید.

اگر جزء دسته‌ای بوده‌اید که تابستان پیش‌خوانی داشتید که چه عالی! فقط سعی کنید زمان بیش‌تری برای تست بگذارید؛ اما اگر پیش‌خوانی نداشته‌اید می‌توانید باز هم با یک تصمیم عاقلانه‌ خودتان را برای یک قدم هم که شده از رقیبانتان جلوتر ببرید؛ اما چگونه؟

سعی کنید قبل از تدریس دبیر خود مبحثی را که قرار است تدریس شود مطالعه کنید و جایی که متوجه نشدید را یک علامت «؟» بگذارید.

هنگام تدریس معلم سؤال خودتان را بپرسید و آن را برطرف کنید. این گونه درس را کامل متوجه می‌شوید و درک می‌کنید. فقط کافی است همان روز بعد از تدریس نیز باز یک بار دیگر مطالعه‌ی کوتاه کنید و به سراغ تمرینات آن بروید تا در ذهنتان تثبیت شود؛ سپس تست آن را بزنید.

اگر قبل از تدریس، پیش‌خوانی نداشته باشید و همان روز بلافاصله بعد از تدریس دبیر خود مطالعه نکنید کم کم حجم درس‌ها برای شما سنگین می‌شود و تعداد علامت سؤال‌های شما بیش‌تر می‌شود. سعی کنید قبل از تدریس مطالعه کنید. اکنون زمان تصمیم و عمل است.