دایره‌ی برنامه‌ریزی

فرض کنید می‌خواهید با پرگار دایره‌ای رسم کنید. دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی دلخواه باز کرده و پایه‌ی ثابت پرگار را در مرکز دایره قرار می‌دهید و پایه‌ی متحرک آن را روی کاغذ و حول محور حرکت می‌دهید.فرض کنید می‌خواهید با پرگار دایره‌ای رسم کنید. دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی دلخواه باز کرده و پایه‌ی ثابت پرگار را در مرکز دایره قرار می‌دهید و پایه‌ی متحرک آن را روی کاغذ و حول محور حرکت می‌دهید. با این کار می‌توانید دایره‌ای با اندازه‌ی دلخواه رسم کنید.

روش برنامه‌ریزی در کانون نیز مشابه روش پرگار است. برنامه‌ی راهبردی پایه‌ی ثابت پرگار است که پروژه به پروژه است. در هر پروژه دانش‌آموز برنامه‌ی خاصی را دنبال کرده و پس از پایان آن به بخشی از اهداف تعیین‌شده دست می‌یابد. هدف اصلی این است که روش درست درس خواندن را آموخته و خودکار عمل کنید. برنامه‌ریزی شخصی شما نیز پایه‌ی متحرک پرگار است که برای رسم یک دایره‌ی کامل باید حتماً حول مرکز یا همان برنامه‌ی کلی حرکت کند. در این میان تعیین یک برنامه‌ی مناسب و استفاده از دفتر برنامه‌ریزی برای به انجام رساندن برنامه‌ها امری لازم و ضروری است.

تقسیم‌بندی برنامه‌ی راهبردی به پروژه‌های گوناگون باعث می‌شود تا زمان، کوتاه‌تر به نظر آمده و شما پیشرفت خود را بهتر احساس کنید. برای نتیجه‌گیری بهتر، پیوستگی خود را با برنامه حفظ کنید.