می‌خواهم برای فرزندانم وقت بگذارم!

چندی پیش با یکی از همکارانم گفت‌وگو می‌کردم. می‌گفت که امسال یک تصمیم جدی گرفته و می‌خواهد برای دو پسرش وقت بیش‌تری بگذارد.

چندی پیش با یکی از همکارانم گفت‌وگو می‌کردم. می‌گفت که امسال یک تصمیم جدی گرفته و می‌خواهد برای دو پسرش وقت بیش‌تری بگذارد.

از او پرسیدم چه موضوعی باعث شده که این تصمیم را بگیرد. آیا اتفاق خاصی افتاده است؟

از شرایط کاری‌اش گفت و این‌که فرزندانش از او این درخواست را داشته‌اند.

خوشحال شدم و همکارم را برای تصمیم مهمی که برای خودش گرفته، تشویق کردم. در آخر صحبتمان برنامه‌اش را پرسیدم و این‌که این وقت را چگونه می‌خواهد بگذارد؟

جوابش من را به شگفتی واداشت! این‌که در ماه  دو روز مرخصی بگیرد و پسرانش را به مدرسه ببرد و بعد از تعطیلی هم خودش آن‌ها را به خانه ببرد تا در راه بتوانند با هم گفت‌وگو کنند.

راستی! امسال شما چه تصمیمی در ارتباط با فرزندانتان گرفته‌اید؟ چگونه می‌خواهید برای آن‌ها وقت بیش‌تری بگذارید؟ ارتباط شما با مدرسه‌ی آن‌ها چگونه است؟