فصل پاییز عزیز است

ماه مهر با برگ‌های زرد پاییزی آمد تا مدرسه را از سر بگیرد و آموزش را از نو آغاز کند.

ماه مهر با برگ‌های زرد پاییزی آمد تا مدرسه را از سر بگیرد و آموزش را از نو آغاز کند. نکته‌ی شگفت‌انگیزی در این تولد دوباره است که پاییز طبیعت، بهار آموزش است. بهار یعنی زندگی دوباره‌ی گل که با زحمت و تلاش می‌شکفد. زحمت و تلاش بزرگ‌ترین فضیلت است. بهار یعنی گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت. گل عزیز است و صحبت با گل غنیمت است. این را حافظ می‌گوید.

مدیر مدرسه و معلم و دوست هم‌کلاس تو هم مانند گل هستند؛ گل‌هایی که با صحبت کردن می‌شکفند. همان گونه که گل‌های طبیعت در فصل بهار امید رویش دوباره را به یکدیگر منتقل می‌کنند، تو و مدیر مدرسه و معلم و دوستانت با صحبت کردن به یکدیگر آموزش می‌دهید. آموزش یعنی گفت‌وگو. نظر شما چیست؟