تجهیزکتابخانه دبیرستان نمونه امام حسین (ع) در شهرستان خاتم

تجهیزکتابخانه دبیرستان نمونه امام حسین (ع) در شهرستان خاتمبنیاد علمی آموزشی قلم چی،کتابخانه دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع) را در شهر هرات از توابع شهرستان خاتم در استان یزد تجهیز نمود.  

این مرکز درسال1390 تاسیس شده و در سال جاری 110 دانش آموز پسر را در مقطع دوره دوم دبیرستان تحت پوشش دارد .

اقلام اهدایی به این مرکز شامل :4 قفسه کتابخانه ، 8 میز مطالعه ، 16 صندلی و یک دستگاه رایانه می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 51/200/000 ریال ( 5میلیون و 120 هزارتومان) می باشد که مبلغ 37/200/000 ریال (3میلیون و‌‌720تومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 14/000/000 ریال (1میلیون و 400 هزارتومان) از سوی آقای صادقی زاده نماینده بنیاد درشهرستان خاتم پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،515 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه دبیرستان نمونه امام حسین (ع) در شهرستان خاتم

تجهیزکتابخانه دبیرستان نمونه امام حسین (ع) در شهرستان خاتم