موفقیت محققان پژوهشگاه نفت در بازیابی 95 درصدی بخارات بنزین

محققان پژوهشگاه صنعت نفت موفق به بازیافت بخارات هیدروکربنی با استفاده از جاذب نانوساختار برای جایگاه‌های پمپ بنزین شدند.محققان پژوهشگاه صنعت نفت موفق به بازیافت بخارات هیدروکربنی با استفاده از جاذب نانوساختار برای جایگاه‌های پمپ بنزین شدند.

به گزارش ایسنا در تهران حدود 300 جایگاه پمپ بنزین وجود دارد و به طور متوسط روزانه یک یا دو بار، بسته به میزان مصرف بنزین در جایگاه، مخازن ذخیره توسط تانکرهای سوخت بارگیری می‌شوند.

با هر بار بارگیری مخازن، بخشی از بخارات بنزین وارد اتمسفر شده و باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند؛ از همین رو با نصب واحد بازیافت ترکیبات هیدروکربنی بر روی مخازن سوخت، بازیافت 95 درصدی از بخارات بنزین معادل امکان‌پذیر شده و در نتیجه از ورود آنها به اتمسفر جلوگیری می‌شود.

متقاضی این پروژه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است و در طی آن تولید جاذب کربن فعال نانو ساختار، طراحی و ساخت پایلوت بازیافت بخارات بنزین، و پایش بخارات بنزین در جایگاه پمپ بنزین و بررسی عملکرد پایلوت، انجام خواهد شد.

در حال حاضر طرح نهایی پایلوت مورد تائید کارفرما قرار گرفته و پروژه در مرحله ساخت پایلوت است.