بچه‌ها کاغذ و تا - موش

کاغذ را مطابق شکل از روی خطوط نقطه‌چین از دو طرف تا کنید تا در خط مرکزی به هم برسند.

رنگ‌های طوسی، خاکستری، سفید یا هر رنگی که دوست دارید.

1. کاغذ را مطابق شکل از روی خطوط نقطه‌چین از دو طرف تا کنید تا در خط مرکزی به هم برسند.

2. مطابق شکل از روی خط نقطه‌چین تا بزنید تا خطوط تا ایجاد شود.

3. در این مرحله باید هر یک از قسمت‌هایی را که در بالا و قسمت پایین با پیکان نشان داده شده است جداگانه باز کرده و صاف کنید. به شکل توجه کنید.

4. حالا از روی خط نقطه‌چین به طرف داخل تا بزنید.

5. قسمتی را که در شکل با نقطه‌چین نشان داده شده است به سمت پشت تا بزنید.

6. از روی خطوط نقطه‌چین به طرف پشت تا بزنید.

7. از روی خط تای مرکزی تا بزنید.

8. قسمتی را که در شکل با نقطه‌چین نشان داده شده است و نیز سمت دیگر را که رو به شما نیست، از روی نقطه‌چین تا بزنید.

9. حالا قسمتی را که با پیکان نشان داده شده است باز کرده و صاف کنید.

10. از روی نقطه‌چین تا بزنید تا خط تا ایجاد شود؛ سپس به حالت اول برگردانید.

11 و 12. مطابق شکل به صورت پاکتی تا بزنید.

13. قسمتی را که در شکل با نقطه‌چین نشان داده شده است و نیز سمت دیگر را که رو به شما نیست از روی نقطه‌چین به طرف داخل تا بزنید تا دم موش کامل شود.

14. چشم‌های موش کاغذی را نقاشی کنید.

بچه‌ها کاغذ و تا - موش


بچه‌ها کاغذ و تا - موش


منبع :