از امروز شروع کنید

این عوامل موجب رابطه‌ی صمیمی و پیگیری آموزشی و بهبود عملکرد درسی فرزندان می‌شود.با شروع سال تحصیلی یکی از دغدغه‌های اولیا نتیجه‌ی خوب سال تحصیلی فرزندان است. اهمیت بسزای اولیا در یادگیری و آموزش و هدایت بهتر تحصیلی فرزندان روشن است.

دو اصل ساده و مهم ایجاد محیط آرام و بی‌سروصدا و همراهی با او در برنامه‌ریزی مطالعاتی شخصی روزانه مانند مشارکت در برنامه‌ریزی ساعت مطالعه، زمان استراحت، زمان تغذیه و قرار دادن زمانی در شبانه‌روز برای پرسش و پاسخ با توجه به کتاب‌های درسی است.

این عوامل موجب رابطه‌ی صمیمی و پیگیری آموزشی و بهبود عملکرد درسی فرزندان می‌شود.