مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز

یکی از عواملی که در موفقیت تحصیلی تأثیر مهمی دارد، خواندن به‌موقع درس‌هاست.

یکی از عواملی که در موفقیت تحصیلی تأثیر مهمی دارد، خواندن به‌موقع درس‌هاست. 

در این‌باره اصل بر این است که درس هر روز در همان روز خوانده شود؛ یعنی وقتی معلم در یک روز چند صفحه از کتاب را درس می‌دهد، دانش‌آموز نیز در همان روز آن درس را بخواند. 

این روش باید از آغاز سال تحصیلی به کار گرفته شود. خواندن درس‌ها بر اساس اولویت باشد و درس‌هایی که یادگیری آن مشکل‌تر است در صدر برنامه‌ی درسی قرار گیرد؛ زیرا ممکن است فرصت مطالعه‌ی همه‌ی درس‌هایی که در یک روز تدریس شده پیدا نشود. هم‌چنین جهت آمادگی برای امتحانات شفاهی و کتبی، در هر روز درس‌های روز بعد را که قبلاً بر اساس راهکار درس هر روز در همان روز، خوانده شده‌اند مرور شود. اگر «روخوانی» درس‌ها برای آمادگی در کلاس هم در نظر گرفته شود در هر هفته یک درس چهار بار خوانده می‌شود: روخوانی، کلاس درس، درس هر روز در همان روز و مرور درس روز بعد برای امتحانات شفاهی و کتبی.