آفت‌های مطالعه (1)

کیفیت مطالعه همیشه از کمیت پیشی می‌گیرد. برای افزایش کیفیت باید آفت‌های مطالعاتی را شناخت و در صدد رفع این مشکلات برآمد.کیفیت مطالعه همیشه از کمیت پیشی می‌گیرد. برای افزایش کیفیت باید آفت‌های مطالعاتی را شناخت و در صدد رفع این مشکلات برآمد. از جمله آفات مطالعاتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) مطالعه در حالت خوابیده

ب) پرخوانی

ج) مطالعه همراه با راه رفتن

د) کندخوانی

و) بلندخوانی

و...

باید توجه داشت که همه‌ی این آفات مطالعاتی را نمی‌توان به یک‌باره اصلاح کرد. رفع این موارد نیازمند زمان بوده و باید تدریجی عمل کرد. بدین ترتیب کیفیت مطالعاتی خود را افزایش خواهید داد.

الف) مطالعه در حالت خوابیده:

حالت بدن هنگام مطالعه در کیفیت مطالعه بسیار مؤثر است. مطالعه در حالت خوابیده یا درازکش تمرکز را از شما می‌گیرد. این نوع مطالعه، جدی نیست. مثل این است که دارید روزنامه می‌خوانید. در این حالت نمی‌توانید یادداشت بردارید. بهترین شکل مطالعه، استفاده از میز و صندلی است.

شرح بقیه‌ی آفات مطالعاتی و چگونگی اصلاح آن‌ها را در مقالات بعدی به تفصیل بیان خواهم کرد.